Správa pohľadávok

Spoločnosť VYDRAŽÍME.to, s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca obchodná spoločnosť špecializujúca sa okrem komplexného servisu súvisiaceho s realizovaním dobrovoľných dražieb najmä na správu a inkaso pohľadávok.

V prípade existencie pohľadávky po lehote splatnosti, zabezpečíme pre svojho klienta jej čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vymoženie bez akýchkoľvek záloh či preddavkov. Naša odmena je plne závislá od výsledkov a splatná až pomerne z plnenia dlžníka, a to až po pripísaní vymoženej sumy na účet veriteľa. V prípade, ak má veriteľ svoju pohľadávku zabezpečenú záložným právom, v rámci zákonom, prípadne zmluvne stanovenej odmeny realizujeme dobrovoľnú dražbu bez účtovania ďalších poplatkov, a následne sa v zmysle § 25 Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách dohodnutá odmena stáva súčasťou nákladov dražby. Ku každej pohľadávke pristupujeme individuálne, každý klient a každá pohľadávka je osobitá, náš prístup je preto individuálny, pohľadávky nevymáhame vždy rovnakým spôsobom. Keď ich prevezmeme, posúdime ich vymožiteľnosť a pristúpime po dohode s klientom ku čo najefektívnejšiemu spôsobu jej úspešného vymoženia.

Pre svojho klienta poskytujeme:
• mimosúdne vymáhanie pohľadávok
• súdne vymáhanie pohľadávok prostredníctvom našej advokátskej kancelárie HARGAŠ LEGAL, s.r.o.
• exekučné vymáhanie pohľadávok
• zabezpečenie zastupovania veriteľa v konkurznom konaní
• sprostredkovanie odplatného postúpenia pohľadávok
• vymáhanie nielen istiny, ale aj príslušenstva, teda úrokov z omeškania a zmluvných pokút
• dobrovoľné dražby